วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอสรรคบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสรรคบุรี (อาคาร ขุนสรรค์) หลังใหม่ เกิดขึ้นด้วยความสนับสนุนจาก องค์กร ทั้งภาคเอกชนและประชาชนชาวสรรคบุรี ทุกหมู่เหล่า โดยการนำของนายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาศ นายอำเภอสรรคบุรีและนายสมภาส เคารพธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา ที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต จึงได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน และศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร จังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณาตามโครงการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามโครงการการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างตรงบริเวณห้องสมุดหลังเดิม ใกล้ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรีทั้งนี้จังหวัดชัยนาทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามโครงการการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างตรงบริเวณห้องสมุดหลังเดิม ใกล้ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ดำเนินงานแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างโดยทีมงานกองช่างเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา เป็นผู้ออกแบบ อำเภอสรรคบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดชัยนาทได้มอบให้ศูนย์การศึกษานอก โรงเรียนจังหวัดชัยนาท ใช้เป็นห้องสมุดประชาชน เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ ประชาชนในท้องถิ่น และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดใช้เป็นทางการในวันที่ 22 มิถุนายน 2549 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเจด็จ มุสิกวงศ์ เป็นประธานเปิดอาคาร